Document Type : Research Article

Author

Abstract

Miasta jako kwintesencja zjawisk wszelkich i jako laboratoria społecznych przeobrażeń są obszarami rozstrzygającymi dla losów światowych gospodarek. Intensywność dokonujących się w miastach przemian dotyczy życia społecznego (społecznych interakcji; dyfuzji kulturowej; różnorodności wartości, norm, obyczajów, postaw…) i gospodarczego, w którym prym wiodą sektory związane z usługami. Należy przy tym dodać, że miasta wiodące i rozstrzygające dla przyszłości gospodarek, to metropolie a ich miejskie funkcje rozwinęły się wskutek wielu przemian cywilizacyjnych oraz rozwoju technologicznego. Z całą pewnością jednak siłą sprawczą rozwoju metropolii stał się proces globalizacji, w toku którego wykształciła się współpraca między największymi miastami świata prowadząca do współzawodnictwa w wymiarze ekonomicznym i politycznym[1]. Proces globalizacji ma jednak janusowe oblicze. Dając miastom spektakularne możliwości rozwoju, sprawił, że właśnie miasta najbardziej dotkliwie odczuły skutki pandemii COVID-19. Lockdown przedefiniował sposób funkcjonowania miast dostarczając nowych płaszczyzn dla naukowej refleksji.[1] M. S. Szczepański, B. Kozielska, Miasto jako przedmiot badań socjologii [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 135-136.

Keywords