Document Type : Research Article

Author

Asst. Prof. Dr. Erdal Dursun, Nisantasi University, Turkey,

Abstract

Aviation sector employees, who have an important role in the aviation industry, wear out both physically and psychologically due to the heavy working conditions of their work and the difficulties of working in the service sector. These difficulties cause stress and burnout on employees, such as intense competition, high performance and productivity expectations, time pressure and excessive workload. Hence, the commitment of the employees to their organizations decreases over time. As a result of preventing work stress, there may be a decrease in the burnout levels of the employees and an increase in the organizational commitment of the employees.

Keywords

Main Subjects

 1. Ahmadıan, S., Shekary, G., & Khayatmoghadam, S. (.2012). Investıgates The Effects of Conflict Management Strategıes on Job Stress of the Staffs of Emergencıes in Mashhad Hospitals. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Busıness, 4 (2),367-372.
 2. Akbaş, T. T. (2010). Örgütsel Etik İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 121-137.
 3. Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 4. Amponsah-Tawiah. K., & Mensah, J. (2016). Occupational Health and Safety and Organizational Commitment: Evidence from the Ghanaian Mining Industry. Saf Health Work. 7(3), 225–30.
 5. Aslan, Ş., & Özata, M. (2008). Duygusal zekâ ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin araştırılması: Sağlık çalışanları örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 77-97.
 6. Baltaş, Z &Baltaş, A. (2016). Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, 19. Baskı.
 7. Bilgin, R., Emhan, A., & Bez, Y. (2012). Sosyal Hizmet Kurumu Çalışanlarında İş Memnuniyeti, Tükenmişlik ve Depresyon: Diyarbakır İli Alan Araştırması.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 210-228.
 8. Bolat, O. İ. (2011). Öz Yeterlilik ve Tükenmişlik İlişkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. Ege Akademik Bakış, 11(2), 255-266.
 9. Bower, J. E., & Suzanne, C. S. (2004). Stress management, finding benefit, and immune function: positive mechanisms for intervention effects on physiology. Journal of Psychosomatic Research, 56(1), 9-11.
 10. Bowman, R. E., Beck, K. D., & Luine, V. N. (2003). Chronic stress effects on memory: sex differences in performance and monoaminergic activity. Hormones and behavior, 43(1), 48-59.
 11. Boylu, Y., Pelit, E., & Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar, 511(44).
 12. Bozyılan, E. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin spor yapma davranışlarının algılanan stres, biyo-psiko-sosyal cevap ve stresle başetme davranışları üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 13. Cho, J., Choi, H., & Lee, W. (2013). An Empirical Investigation of the Relationship Between Role Stressors, Emotional Exhaustion and Turnover Intention in the Airline Industry. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(9), 1023-1043.
 14. Colquitt, J. Lepine, J.A., & Wesson, M.J. (2015). Organisational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace (4th Ed.). New York: Mcgraw-Hill Education.
 15. Çökük, B. (2018). Örgütsel Stres Düzeyinin Ölçümü ve Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Bir Kamu Organizasyonu Örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 59-83.
 16. Emmett, S. (2013). Why lawyers need resilience. Bulletin (Law Society of South Australia), 35(3), 31.
 17. Gültekin, F. (2008), İnsan kaynakları yönetiminde eğitim çabaları çerçevesinde uygulanan performans yönetim sisteminin çalışanların örgütsel bağlılığı üzerine etkilerinin araştırılması: Ankara organize sanayi örneği. Proje Ödevi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
 18. IATA, (2016). IATA forecasts passenger demand to double over 20 years. Press Release No: 59. International Air Transport Association. htpp://www.iata.org/pressroom/pr/pages /2021.
 19. İnce, M., & Gül, H. (2005), Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık, Çizgi Kitabevi.
 20. Khiavi, F., Dashti, R., & Mokhtari, S. (2015). Association between organizational commitment and personality traits of faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Electronic Physician, 7(1), 71-976, https://doi.org/10.14661/2015.971-976.
 21. Konak, İ. (2020). Uçuş ekiplerinde iş doyumu, örgütsel stres, psikosomatik belirtiler ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki: Bir havayolu şirketi örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı.
 22. Lamsa, A. M., & Savolainen, T. (1999). Exploring Commitment in Different Contexts Change: Findings From a Study on Downsizing and Quality Improvement. Academy of Strategic and Organizational Leadership Journal, 3 (1), 35-41.
 23. Leontaridi, R.M., & Melanie E. W. (2002). Work-Related Stress, Quitting Intentions and Absenteeism, IZA Discussion, Germany.
 24. Narayanan, D., & Patil, R.R. (2012). An Assessment of Stress, Fatigue and Coping Strategies Among Airline Engineers and Pilots. Public health Research series, 1(1), 101-107.
 25. Obeng, K. & Ugboro, I. (2003). Organizational commitment among public transit employees: an assessment study, Journal of the Transportation Research Forum, 57(2), 83-98.
 26. Okechukwu Agwu, M. (2013). Organizational Culture and Employees Commitment in Bayelsa State Civil Service. J Manag Policies and Practices. 1(1),35–45. 
 27. O’neill, J. W., & Kelly, D. (2011). Work Stress and Well-Being In The Hotel Industry. International Journal of Hospitality Management, 30.
 28. Ölçüm, Ç. M. (2004) Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1.Basım.
 29. Ömeroğlu, M. (2015). Anaokulu öğretmenlerinin okuldaki stres belirtileri, stres kaynakları, bu stres kaynakları ile başa çıkma yolları ve yaşadıkları örgütsel stresin performanslarına etkisi nedir? Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 30. Özen Kutanis, R., & Tunç, T. (2010). Kişilik ve örgütsel yaşam: Tükenmişlik sendromu yönünden bir değerlendirme. “İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(2), 59-74
 31. Robertson, D. (2012). Build your Resilience. London: Hodder Education.
 32. Soysal, A. (2009). Farklı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları: Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2).
 33. Shikhi-Fini, A.A., & Abmal, Y. (2017). Examine the relationship between organizational happiness and organizational spirituality with organizational commitment in Administration and Teachers. Journal of Explanatory Studies in Law and anagement, 4(2), 48-52.
 34. Suma, S., & Lesha, J. (2013). Job satisfaction and organizational commitment: The case of shkodra municipality. European Scientific Journal, 9(17), 41 – 51.
 35. Tarnini, B. K., & Kord, B. (2011). Burnout Components as Predictors of Job & Life Satisfaction of University Employees. Indian Journal of Industrial Relations, 47(1).
 36. Tuna, G. (2019). Kabin Memurlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılık ve Çalışma Performanslarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Bilim Dalı.
 37. Urgancı, Ç. (2018). İstanbul 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeyleri, algılanan stres düzeyi ve stresle başa çıkma stillerinin evlilik doyumunu yordama gücü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 38. Yağcı, P. (2020). Duygusal Emek, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Animatörler Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir: Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 39. Yalçın, A., & İplik, F.N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 395-412.
 40. Yerlikaya, Ö. (2015). Çalışma hayatında tükenmişlik (Edirne 112 acil sağlık çalışanları örneği). Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 41. Yıldırım, E. (2002), Stratejik yönetim ve örgüt kültürü ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 42. Yürür, S., & Ünlü, O. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 81-10.