Document Type : Research Article

Authors

1 Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Deputy of the Laboratory Psychological Support Manager, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine,

2 Doctor in Law, Professor, Professor of the Department of Legal Psychology, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine,

3 PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Legal Psychology, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine,

4 PhD in Law, Research Officer of the Scientific Research Laboratory, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine

5 Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the English Translation Department, Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, Khmelnytskyi, Ukraine,

6 Candidate of Psychological Sciences, Researcher of the Scientific and Organizational Department, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, Ukraine,

Abstract

The importance of studying the professional and personal development of management level of law enforcement officers is due to the fact that scientific research today must take into account the constant complexity and updating of the content of official activities and the growing role of the human factor in a new, technically and information-intensive reality. The leader of the system of police organizations must be a professional, a leader who directs the activities of subordinate personnel by personal example, is ready for balanced risk, decision-making and self-development. Therefore, a research that would relate to the essential content of professional and personal development of a specialist becomes relevant, and the presented research is devoted to these aspects. The purpose of the research is to study the psychological characteristics of professional and personal development of leaders of law enforcement agencies in a comparative analysis with employees who do not perform managerial functions. The research is based on the use of a number of methods of psychological diagnosis, with the help of which 844 people, including 385 leaders and 459 employees of law enforcement agencies were examined. The obtained results were processed using the methods of mathematical statistics. It is proved that the indicators of professional and personal development of management level representatives of law enforcement agencies differ from similar indicators of non-leaders in terms of quality and content, which is focused primarily on the implementation of managerial functions. Experimental data will contribute to the improvement of management theory and practice within the system of police organizations functioning.

Keywords

Main Subjects

 1. Aleksandrov, D. O., Okhrimenko, I. M., & Drozd, O. Yu. 2017. Osoblyvosti profesiyno-psykholohichnoyi adaptatsiyi pratsivnykiv Natsionalʹnoyi politsiyi Ukrayiny do pravookhoronnoyi diyalʹnosti [Features of professional-psychological adaptation of employees of the National police of Ukraine to law enforcement activities]. Naukaiosvita, 11, 35-45. [in Ukrainian].
 2. Alexandrov, D., Okhrimenko, I., Luta, L., Zhukevych, I., Okhrimenko, S., & Prontenko, K. 2019. Formation of future policemen’ nervous and mental stability by means of special physical training. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:78, Período: Noviembre, 2019. Retrieved from https://dilemascontemporaneoseducacionpolitic ayvalores.com/_files/200006254-24b7f24b81/EE% 2019.11.78%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20estabilidad%20nerviosa%20y%20mental%20de....%20(2).pdf
 3. Bandurka, O. M. 1996. Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny: teoriya, dosvid, shlyakhy udoskonalennya [Fundamentals of management in the internal affairs of Ukraine: theory, experience, ways to improve]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian].
 4. Barikhashvili, I. I., Vorona, M. P., Hryshchenko, H. V., & Starikov, I. M. 2009. Psykholohichni osnovy proforiyentatsiyi i profesiynoho samovyznachennya [Psychological bases of vocational guidance and professional self-determination]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Profesional». [in Ukrainian].
 5. Barko, V., Okhrimenko, I., Medvediev, V., Vagina, O., & Okhrimenko, S. 2020. Professional psychological profile of a modern patrol officer as the basis of efficient official activities. Postmodern Openings, 11(3), 01-19. https://doi.org/10.18662/po/11.3/197
 6. Barko, V., Okhrimenko, I., Ostapovich, V., Medvediev, V., & Sprynchuk, S. 2020. Professional psychological potential of a modern police manager as the basis for the formation of an effective managerial system. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(11), 203-214. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/ IJAE/article/view/1196
 7. Blinova, V.L., & Blinova, Yu.L. 2009. Psikhologicheskiye osnovy samopoznaniya i samorazvitiya [Psychological foundations of self-knowledge and self-development]: a tutorial. Kazan': TGGPU. [in Russian].
 8. Bogdan, N. N. 2009. Upravleniye kar'yeroy [Career Management]: a study guide. Novosibirsk: Izdatel'stvo SibAGS. [in Russian].
 9. Bondarenko, V., Okhrimenko, I., Tverdokhvalova, I., Mannapova, K., & Prontenko, K. 2020. Formation of the Professionally Significant Skills and Competencies of Future Police Officers during Studying at Higher Educational Institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 246-267. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/320
 10. Bondarenko, V., Okhrimenko, I., Yevdokimova, O., Sydorchuk, N., Dzhezhyk, O., Boichuk, I., Kalashnik, N., Kozlovets, M., Slyusar, V., Pavlenko, V., Biruk, N., Verbovskyi, I., & Bloshchynskyi, I. 2020. Professional Skills and Competencies of the Future Police Officers.  International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(5), 35-43. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/ view/975
 11. Bratel, O., Kostiuk, M., Bratel, S., Okhrimenko, I., & Filonenko, V. 2020. Short-Term Memory Training of Students during Foreign Language Learning. Universal Journal of Educational Research, 8(4), 1596-1604. doi: 10.13189/ujer.2020.080453
 12. Hays, K., Regoli, R., & Hewitt, J. (2007). Police chiefs, anomia and leadership. Police Quarterly, Vol.10 (1), 3-22.
 13. Karpov, A. V. 2020. Psikhologiya prinyatiya resheniy v professional'noy deyatel'nosti [Psychology of decision-making in professional activity]: a tutorial. Moskva: Izdatel'stvo Yurayt. [in Russian].
 14. Kh’yell, L., & Zigler, D. 1997. Teorii lichnosti (osnovnyye polozheniya, issledovaniya i primeneniye) [Theories of personality (fundamentals, research and application)]. SPb.: Piter. [in Russian].
 15. Kisilʹ, Z.R. 2014. Profesiyna deformatsiya pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny: istoriohrafiya ta fenomenolohiya [Professional deformation of law enforcement officers of Ukraine: historiography and phenomenology]. NaukovyyvisnykLʹvivsʹkohoderzhavnohouniversytetuvnutrishnikhsprav, 2, 33-44. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_2_6. [in Ukrainian].
 16. Kokun O.M., Pishko I.O., & Lozinsʹka N.S. 2012. Zbirnyk metodyk diahnostyky lidersʹkykh yakostey kursant·sʹkoho, serzhant·sʹkoho ta ofitsersʹkoho skladu [Collection of methods for diagnosing the leadership qualities of cadets, sergeants and officers]: methodical manual. Kyiv: NDTS HP ZSU. Retrieved from https://www.twirpx.com/file/1867897/. [in Ukrainian].
 17. Kolesnichenko, O., & Larionov, S. 2020. Professional-personal potential of the head Ministry of internal affairs of Ukraine. Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges: monograph / Editors: Józef Kaczmarek, Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. 183-189.
 18. Kortneva, Yu.V. 2004. Diagnostika aktual'noy problemy. Metodika Leongarda-Shmisheka [Diagnostics of the actual problem. Leonhard-Shmishek technique]. Moskva: Institut Obshchegumanitarnykh Issledovaniy. [in Russian].
 19. Kunitsyna, V.N., Kazarinova, N.V., & Pogol'sha, V.M. 2001. Mezhlichnostnoye obshcheniye [Interpersonal communication]: textbook. SPb.: Piter. [in Russian].
 20. Lefterov, V. O., & Tymchenko, O. V. 2002. Psykholohichni determinanty zahybeli ta poranenʹ pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav [Psychological determinants of the deaths and injuries of law enforcement officers]. Donetsʹk: DIVS MVS Ukrayiny. [in Ukrainian].
 21. Lozhkyn, H. V. & Povʼiakel, N. Y. 2002. Praktycheskaia psykholohyia konflykta [Practical psychology of conflict]: tutorial. Kyev: MAUP. [in Russian].
 22. Mogilevkin, Ye. A. 2007. Kar'yernyy rost : diagnostika, tekhnologii, trening [Career growth: diagnostics, technologies, training]: monograph. SPb.: Rech'. [in Russian].
 23. Mulyar, V.I. 2005. Problema stanovlennya osobystosti v systemi “indyvid – suspilʹstvo” (filosofsʹko-kulʹturolohichnyy analiz) [The problem of personality formation in the system “individual – society” (philosophical and cultural analysis)]. Zhytomyr: ZHDTU. [in Ukrainian].
 24. Okhrimenko, I. M. 2019. Aktualʹni psykholohichni problemy upravlinnya personalom suchasnoyi politseysʹkoyi orhanizatsiyi [ActualPsychologicalProblemsofStaffManagementofaModernPoliceOrganization]. Yurydychna psykholohiya, 2 (25), 70-77. https://doi.org/10.33270/03192502.70
 25. Okhrimenko, I., Yevdokimova, O., Shvets, D., Pakhomova, N., & Fediy, O. 2020. Police Training or Police Education: View on the Matter. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(12), 129-136. Retrieved from http://ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1244
 26. Osodlo, V. I. 2012. Psykholohiya profesiynoho stanovlennya ofitsera [Psychology of professional becoming an officer]: monograph. Kyiv: Zoloti Vorota. [in Ukrainian].
 27. Ostapovich, V., Barko, V., Okhrimenko, I., Yevdokimova, O., Ponomarenko, Y., Prontenko, K., Antonova, O., Sydorchuk, N., Sokolovskyi, O., & Bloshchynskyi, I. 2020. Psychological Profile of Successful Criminal Police Officer. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(3), 120-133. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/755
 28. Patterson, G. T., Chung, I. W., & Swan, P. W. 2014. Stress management interventions for police officers and recruits: а meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, 10, 487-513. Retrieved from  http://dx.doi.org/ 10.1007/s11292- 014-9214-7
 29. Rean, A. A. (2017). Psikhologiya lichnosti [Psychology of Personality]. SPb.: Piter.
 30. Shneyder, L.B. 2007. Lichnostnaya, gendernaya i professional'naya identichnost': teoriya i metody diagnostiki [Personal, genderandprofessionalidentity: theoryanddiagnosticmethods]. Moskva: MPSI. [in Russian].
 31. Sheremet, M., Suprun, M., Suprun, D., Okhrimenko, I., & Sprynchuk, S., 2020. Future psychologists’ readiness to work in conditions of social cohesion in education. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 40-48. Retrieved from http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1137
 32. Shvets, D., Yevdokimova, O., Okhrimenko, I., Ponomarenko, Y., Aleksandrov, Y., Okhrimenko, S., & Prontenko, K. 2020. The new police training system: Psychological aspects. Postmodern Openings, 11(1Supl1), 200-217. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/130
 33. Tsilmak, O., Okhrimenko, I., Okhrimenko, S., Yusupov, V., & Hryshchenko, M. 2020. Characteristics of Volitional Qualities of Successful Students. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(12), 119-128. Retrieved from http://ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/1244
 34. Valieiev, R., Tohochynskyi, O., Pekarchuk, V., Sobakar, A., & Iermakov, S. 2019. The job satisfaction of Ukrainian police officers: Condition, structure and key predictors. RevistaRomaneascapentruEducatieMultidimensionala, 11(1), 272-286. https://doi.org/10.18662/rrem/110
 35. Zavala, E. 2013. Examining the offender victim overlap among police officers: The role of social learning and job-related stress. Violence and Victims, 28, 731-748. Retrieved from  http://dx.doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-12-00066
 36. Boiko-Buzyl, Yu. 2020. Psykholohiya profesiynoho ta osobystisnoho stanovlennya kerivnykiv systemy MVS Ukrayiny [Psychology of professional and personal development of the heads of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: monograph. Kharkiv: FOP Brovin O. V. [in Ukrainian].
 37. Chumakov, M.V. 2007. Emotsional'no-volevaya regulyatsiya deyatel'nosti (struktura, tipy, osobennosti funktsionirovaniya v sotsial'nom vzaimodeystvii) [Emotional-volitional regulation of activity (structure, types, features of functioning in social interaction)]: monograph. Kurgan: Izdatel'stvo Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta. [in Russian].
 38. Fedorenko, O., Dotsenko, V., Okhrimenko, I., Radchenko, K., & Gorbenko, D. 2020. Coping Behavior of Criminal Police Officers at Different Stages of Professional Activity. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 124-146. Retrieved from: https://doi.org/10.18662/brain/11.2/78
 39. Gupton, H. M., Axelrod, E., Cornell, L., Curran, S. F., Hood, C. J., Kelly, J., & Moss, J. 2011. Support and sustain : psychological intervention for law enforcement personnel. The Police Chief, 78, 92-97.
 40. Kharitonova, Ye. V., & Yas'ko, B. A. 2009. Oprosnik “Professional'naya vostrebovannost' lichnosti” (PVL) [Questionnaire “Professional relevance of the individual” (PVL)]: a guide. Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet. [in Russian].
 41. Klymenko, I.V. 2017. Systema psykholohichnoho zabezpechennya profesiynoyi pidhotovky politseysʹkykh: zmist i skladovi [The system of psychological support for police training: content and components]. Pravo i Bezpeka, 4, 17-23. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2017_4_4. [in Ukrainian].
 42. Raygorodskiy, D. Ya. 2008. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy [Practical psychodiagnostics. Techniques and tests]: textbook. Moskva: Izdatel'skiy dom “BAKHRAKH-M”. [in Russian].